Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Planinarskog kluba „HORIZONT VG“ na svojoj sjednici održanoj 07. srpnja 2015. donosi

STATUT

PLANINARSKOG KLUBA

„HORIZONT VG“

                                     

 • O S N O V N E  O D R E D B E

 Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Klub djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Klubu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 • NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv Kluba je Planinarski klub HORIZONT VG.

Skraćeni naziv Kluba je PK HORIZONT VG

Sjedište Kluba je u Velikoj Gorici, ulica Matije Magdalenića broj 10.

Članak 4.

Klub je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu za udruge u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Radi ostvarenja svojih ciljeva Klub se može učlanjivati u saveze i druge udruge, klubove i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Klub ima pečat.

Pečat Kluba je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: PLANINARSKI KLUB HORIZONT VG.

 Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Kluba istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 • ZASTUPANJE 

Članak 6.

Klub, u okviru njegove djelatnosti, zastupa predsjednik Kluba, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 • CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

Ciljevi Kluba su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.
 • okupljanje članstva radi bavljenja planinarskim i alpinističkim aktivnostima
 • okupljanje članstva radi bavljenja sportskim penjanjem, turno skijanjem, alpskim skijanjem, brdskim i cestovnim biciklizmom, rolanjem, fitness-a te ostalim sportovima koji doprinose pobiljšanju psiho-fizičke kondicije
 • Sukladno ciljevima Kluba, Klub djeluje na području sporta - planinarstvo

Članak 8.

Djelatnosti Kluba su:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, trekkinga, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija, u tuzemstvu i inozemstvu
 • Organiziranje za članstvo raznih sportskih aktivnosti i treninga koje doprinose poboljšanju psiho-fizičke kondicije članova
 • obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature
 • školovanje svojih članova za planinarenje, alpinizam i sve aktivnosti vezane uz sigurno kretanje, boravak i život u planinama, odnosno prirodi čime se doprinosi podizanju razine njihove psihičke i fizičke spreme , te stjecanju mnogih planinarskih i alpinističkih vještina
 • suradnja s drugim planinarskim društvima i Hrvatskim planinarskim savezom

Članak 9.

Ciljeve i djelatnosti opisane u članku 7. i članku 8. Klub ostvaruje kroz sekcije koje se formiraju unutar Kluba. Sekcije ne djeluju samostalno već su sastavni dio Kluba, te se na njih primjenjuje ovaj Statut Kluba kao temeljni dokument Kluba. Sekcije unutar Kluba moraju imati svoje pravilnike o radu, koje su dužne izraditi i uskladiti sa ovim Statutom prilikom osnivanja Sekcije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i provođenja zacrtanih djelatnosti, Klub surađuje sa poduzećima, školama, sportskim organizacijama, ustanovama i državnim organima.

 • JAVNOST RADA

Članak 10.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • putem medija, oglasa, plakata, poziva, tiska, vlastite web stranice, raznih drugih medija, te ostalih sredstava javnog priopćavanja, kao i obavijestima u prostorijama Kluba, za vrijeme izleta i drugih planinarskih aktivnosti.
 • ČLANSTVO U KLUBU

Članak 11.

Članom Kluba može postati isključivo fizička osoba. Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članovi Kluba su redovni i počasni. Počasne članove bira Skupština Kluba na prijedlog Upravnog odbora, a između osoba koje su se istakle izrazitim osobnim doprinosom u radu Kluba.

Članstvo u Klubu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.

Visinu članarine određuje Upravni odbor Kluba.

Članak 12.

Popis članova vodi Tajnik Kluba. Skupština Kluba može povjeriti i drugom obnašatelju neke druge dužnosti na vođenje popisa članova Kluba.

Popis članova vodi se elektronički, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, adresi stanovanja, zanimanju, broju telefona, e-mail adrese i datumu prestanka članstva u Klubu.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Kluba i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 13.

Član Kluba nakon plaćanja članarine ima pravo:

 • aktivno sudjelovati u radu Kluba, davati prijedloge i donositi odluke,
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Kluba,
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Kluba,
 • birati i biti biran u tijela Kluba, ako ima poslovnu sposobnost.

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Kluba.

Članak 14.

Obveze i odgovornosti člana Kluba jesu:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • baviti se ostalim sportskim aktivnostima koje organizira Klub, odnosno sekcije Kluba,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Kluba,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje fizičke aktivnosti,
 • čuvati ugled Kluba

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine duže od 12 mjeseci
 • isključenjem
 • Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
 • Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave

odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

         Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe.

         Odluka Skupštine Kluba o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je

         konačna.

         Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih

         Statutom ili drugim aktima.

 • TIJELA KLUBA 

Članak 16.

Tijela Kluba su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Sud časti

Skupština

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Kluba.

Članak 18.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.

Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Kluba. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Kluba, Skupštinu saziva Predsjednik ili jedna trećina Skupštine Kluba upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Kluba, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i dva ovjerovjeritelja koje izabire Skupština. Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Kluba.

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Ukoliko u dogovoreno vrijeme nije prisutna natpolovična večina svih članova Skupštine, njezin početak se odgađa za 30 minuta, i tada počinje sa radom s trenutno prisutnim članovima. Nakon toga odluke su valjane ako za njih glasuje natpolovična većina prisutnih članova.

Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 21.

         Skupština Kluba:

 • utvrđuje politiku rada Kluba i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan Kluba za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Kluba u protekloj kalendarskoj godini,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Kluba,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Kluba te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju Kluba u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješuje Izvršni odbor,
 • bira i razrješuje Sud časti,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, (npr. sekcije, odsjeci),
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Kluba,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
 • odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • imenuje i opoziva likvidatora Kluba,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

Izvršni odbor

Članak 22.

Izvršni odbor Kluba je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

Izvršni odbor Kluba sastoji se od 3 člana: predsjednika, dopredsjednika i tajnika

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 23.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Kluba određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba i rukovodi njihovim radom.

U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.

O radu Izvršnog odbora tajnik Kluba vodi zapisnik.

Članak 24.

Izvršni odbor Kluba:

 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Kluba u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Kluba i skrbi se o njegovu izvršenju,
 • provodi odluke Skupštine,
 • upravlja imovinom Kluba, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • utvrđuje prijedlog Statuta,
 • vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
 • na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Kluba,
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Kluba.

Sud časti 

Članak 25.

Sud časti sastoji se od predsjednika suda časti i 2 člana s mandatom 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Kluba. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

 • za lake prekršaje: opomenu ili ukor
 • za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine
 • za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Kluba.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Izvršni odbor.

Predsjednik

Članak 26.

         Predsjednik Kluba:

 • zastupa Klub,
 • skrbi se o radu Kluba i njegovih tijela te o zakonitosti rada Kluba,
 • vodi poslove Kluba sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • vodi posebnu skrb o imovini Kluba i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Kluba,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora i
 • obavlja i druge poslove u interesu Kluba.

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba većinom glasova nazočnih članova na mandat od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje 4 godine godine.

Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnostii prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
 • ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Klubu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

Tajnik Udruge

Članak 27.

Tajnik Kluba organizator je rada i poslovanja Kluba, a osobito:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Kluba,
 • skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Kluba,
 • vodi zapisnike i pismohranu Kluba,
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.

         Tajnika bira Skupština Kluba većinom glasova nazočnih članova na mandat od 4

          godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Klubu ili njegovu ugledu.

Blagajnik Kluba

Članak 28.

Blagajnik Kluba:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
 • priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Kluba i
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom Kluba odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Kluba.

Blagajnika bira Skupština Kluba većinom glasova nazočnih članova na mandat 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Klubu ili njegovu ugledu.

Članak 29.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Klub, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 • LIKVIDATOR

Članak 30.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Kluba i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Kluba.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 • PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 31.

Klub prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kad o prestanku postojanja Kluba odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 • IMOVINA KLUBA

Članak 32.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva koje je Klub stekao uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Klub stekao od nekretnina i pokretnih stvari Kluba, kao i drugih imovinskih prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Klub upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Kluba. Financijski plan provodi Izvršni odbor.

Članak 34.

U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka prenosi na drugo planinarsko društvo ili HPS.

 

 • NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 35.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Kluba i dugogodišnje članstvo u Klubu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Kluba.

Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Izvršnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

 • RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 36.

Svi članovi KLuba obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Kluba u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Kluba. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća. 

 

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Izvršni odbor  ili Predsjednik Kluba.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Velikoj Gorici 07.07.2015.

                                                         

Predsjednik Planinarskog kluba „HORIZONT VG“

RENATO MILOVSKI