• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

logo 2 PKHVG copy

Događanja u Klubu!

Sastanci kluba: 
Svaki utorkak
od 19:00 - 20:00
 
PK Horizont VG upisuje nove članove!
 
Učlanjenje: svaki utorak od 19-20 sati u prostorijama Kluba
 
 
 
Visokogorska oprema za posudbu članovima: OVDJE
 
 
 

Daleka putovanja ...

Kontaktirajte nas...

Horizont VG
Horizont VG
Matije Slatinskog 4
Velika Gorica, HR 10410
Hrvatska
Mobile: +385 91 5064411
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.horizontvg.hr
vCard

Brojač posjeta

1171920

Statut PK Horizont VG ...

 
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01)
i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06),
osnivačka skupština Planinarskog kluba " HORIZONT " iz Velike Gorice
20. studenog 2010. godine donosi:
.

STATUT

PLANINARSKOG KLUBA

"HORIZONT VG"

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Planinarski klub "HORIZONT VG" iz Velike Gorice je dobrovoljna, izvanstranačka, neprofitna udruga planinara, ljubitelja prirode, koji se u zajedničkom druženju bave raznim planinarskim aktivnostima u cilju unapređenja i razvoja planinarstva unutar kluba i šire. Klub djeluje na području grada Velike Gorice.
Članak 2.
Naziv Kluba je: "Planinarski klub HORIZONT VG“ skraćeno PK Horizont vg (u daljnjem tekstu KLUB) sa sjedištem u Velikoj Gorici, Matije Magdalenića br. 10.
.
Članak 3.
Klub ima svojstvo pravne osobe koje stječe upisom u registar udruga, kod nadležnog tijela državne uprave. Za preuzete obveze Klub odgovara svim svojim sredstvima u skladu sa zakonom. Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba.
 
Članak 4.
Rad Kluba je javan.
Javnost rada osigurava se putem oglasa, plakata, poziva, tiska, vlastite web stranice, raznih drugih medija, te ostalih sredstava javnog priopćavanja, kao i obavijestima u prostorijama Kluba, za vrijeme izleta i drugih planinarskih aktivnosti.
 .
Članak 5.
Klub ima svoj pečat i znak.
Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, u pozadini u skladu s statutom HPS-a, a uz rub su upisane riječi PLANINARSKI KLUB HORIZONT VG.
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat istog sadržaja i oblika promjera 20 mm.
 
 
II. CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 6.
Ciljevi Kluba su slijedeći:
* okupljanje članstva radi bavljenja planinarskim i alpinističkim aktivnostima
* školovanje svojih članova za planinarenje, alpinizam i sve aktivnosti vezane uz sigurno kretanje, boravak i život u planinama, odnosno prirodi čime se doprinosi podizanju razine njihove psihičke i fizičke spreme , te stjecanju mnogih planinarskih i alpinističkih vještina 
* upoznavanje članova sa planinarskom etikom u međusobnim odnosima i druženju, te posebno u zaštiti prirode razvijajući čovjekoljublje,
* nesebičnost i ispravan odnos prema prirodi i njezinom očuvanju
* upoznavanje i zaštita prirode, a naročito planina, te planinarske flore i faune
* promicanje planinarstva kod mladeži i ostalih građana , te organiziranje i provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti i kulturnih događanja među planinarima
* popularizacija planinarstva i alpinizma kao kvalitetnog i zdravog načina života
Članak 7.
Djelatnosti Kluba su slijedeće:
* organiziranje stručnog osposobljavanja članstva kroz planinarsko-alpinističke škole, tečajeve, seminare i ostale vidove školovanja
* organiziranje izleta, pohoda, ekspedicija, susreta, vježbi, natjecanja, logorovanja i drugih oblika planinarsko-alpinističkih i sportskih aktivnosti u cilju aktivne rekreacije i unapređivanja zdravog stila života
* prikupljanje planinarske literature, fotografija, karata, dokumenata, audio i video snimaka, te ostalih materijala kojima će se članovima omogućiti kvalitetnije
* bavljenje planinarsko-alpinističkim aktivnostima
* organiziranje predavanja, filmskih i video projekcija, izložbi fotografija, prezentacija planinarske literature itd…
* briga o planinarskim objektima danima na korištenje, održavanje i upravljanje Društvu od strane HPS-a
* suradnja s drugim planinarskim društvima i Hrvatskim planinarskim savezom
 .
Članak 8.
Ciljeve i djelatnosti opisane u članku 6. i članku 7. Klub ostvaruje kroz sekcije koje se formiraju unutar Kluba. Sekcije ne djeluju samostalno već su sastavni dio Kluba, te se na njih primjenjuje ovaj Statut Kluba kao temeljni dokument Kluba. Sekcije unutar Kluba moraju imati svoje pravilnike o radu, koje su dužne izraditi i uskladiti sa ovim Statutom prilikom osnivanja Sekcije.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva i provođenja zacrtanih djelatnosti, Klub surađuje sa poduzećima, školama, sportskim organizacijama, ustanovama i državnim organima.
 
III. ČLANSTVO
Članak 9.
Članovi Kluba su redovni i počasni.
Počasne članove bira Skupština Kluba na prijedlog Upravnog odbora, a
između osoba koje su se istakle izrazitim osobnim doprinosom u radu Kluba.
Članom Kluba postaje se prije svega dragovoljnim prihvaćanjem pravila
planinarske etike i ovog Statuta.
Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom s ovjerenom markicom o plaćenoj
članarini za tekuću godinu.
Unutar dobnih granica članovi plaćaju različitu članarinu. Visinu članarine i način
plaćanja određuje Upravni odbor društva.
Članovi Kluba mogu biti svi građani Republike Hrvatske i stranci.
Klub vodi popis članova.
.
Članak 10.
Članovi Kluba imaju slijedeća prava i dužnosti:
* aktivno se baviti planinarenjem, alpinizmom i ostalim djelatnostima Kluba odazivati se izletima i raznim planinarskim akcijama koje Klub organizira
* aktivno sudjelovati u radu Kluba, iznositi prijedloge i donositi odluke, birati i biti izabrani u tijela Kluba
* prihvaćati Statut i odluke tijela Kluba, te ih se pridržavati
* koristiti sve povlastice koje imaju kao članovi Kluba
* biti pravovremeno i objektivno informirani o radu Kluba i njegovih tijela
* biti pohvaljivani i nagrađivani za svoju djelatnost i zalaganje u radu Kluba
* stručno se usavršavati u okviru mogućnosti Kluba
* pridržavati se normi planinarske etike
* čuvati ugled Kluba
* redovno uplaćivati i obnavljati članarinu
. 
Članak 11.
Klub predstavlja predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.
Predsjednik Kluba ovlašten je potpisivati poslovnu dokumentaciju Kluba.
Članak 12.
Članstvo u Klubu prestaje:
* dobrovoljnim istupanjem
* neplaćanjem članarine duže od 12 mjeseci
* isključenjem (odlukom Suda časti)
* prestankom rada Kluba
 
IV. TIJELA DRUŠTVA
Članak 13.
Tijela upravljanja Kluba su:
* SKUPŠTINA
* UPRAVNI ODBOR
* NADZORNI ODBOR
* SUD ČASTI
..
Članak 14.
Sva tijela Kluba biraju se na Skupštini u pravilu javnim glasovanjem, ukoliko
Skupština ne odluči da je glasovanje tajno. Odluke i zaključci Skupštine donose se većinom glasova prisutnih članova. Birati i birani mogu biti samo punoljetni članovi.
.
Članak 15.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
.
Članak 16.
Skupština Kluba je nadležna za slijedeće:
donosi Statut, njegove izmjene i dopune i ostale akte bitne za rad Kluba
donosi osnovne smjernice rada Kluba
bira i opoziva članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
raspravlja i odlučuje o izvještajima koje podnose Upravni odbor, Nadzorni odbor i
Sud časti, kao i o prijedlozima pojedinih članova
obavlja i druge poslove od interesa za Klub i planinarsku organizaciju, a u okviru Statuta Kluba i Statuta HPS-a
.
Članak 17.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Kluba. Može biti osnivačka, redovna, izborna i
izvanredna. Skupštinu saziva predsjednik Kluba na prijedlog Upravnog odbora.
Redovna Skupština održava se barem jednom godišnje, izborna Skupština svake
četiri godine, a izvanredna Skupština prema potrebi odlukom Upravnog odbora,
na prijedlog Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Kluba.
Izvanredna Skupština raspravlja i odlučuje isključivo samo o pitanjima radi kojih je
sazvana.
.
Članak 18.
Skupština odlučuje pravovaljano ako joj je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Ukoliko u dogovoreno vrijeme nije prisutno više od polovice članova Skupštine, njezin početak se odgađa za 30 minuta, i tada počinje sa radom. Nakon toga odluke su valjane ako za njih glasuje natpolovična većina prisutnih članova.
.
Članak 19.
Predsjednik Kluba otvara Skupštinu i njom rukovodi do izbora Radnog predsjedništva. U njegovoj odsutnosti mijenja ga dopredsjednik.
Radom Skupštine dalje rukovodi Radno predsjedništvo od 3 člana koje se bira iz redova prisutnih članova Skupštine.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Rad Skupštine je javan.
 
Članak 20.
Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine Kluba i upravlja Klubom u
vrijeme između dviju Skupština. Provodi odluke i zaključke Skupštine.
 
Članak 21.
Upravni odbor se sastoji od pet članova koje bira Skupština: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, i dva člana.
Ovlaštene osobe za zastupanje Kluba su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba. Mandat člana Upravnog odbora traje četiri godine. Svaki član može biti ponovno izabran.
.
Članak 22.
Upravni odbor Kluba nadležan je za slijedeće:
* utvrđuje prijedlog Statuta za osnivačku Skupštinu Kluba
* donosi opće akte Kluba, te izmjene i dopune Statuta koje ne zadiru u osnovnu planinarsku djelatnost, već su usklađena prema pozitivnim zakonskim propisima
* brine o primjeni Statuta i drugih akata i odluka Skupštine 
* donosi godišnji plan rada Kluba
* utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o materijalno-financijskim obvezama
* izvršava financijski plan Kluba i donosi periodične obračune
* upravlja imovinom Kluba
* donosi odluku o sazivanju, te priprema i organizira Skupštinu
* podnosi izvještaj o svom radu Skupštini
* izvršava odluke Skupštine
* organizira aktivnosti na stručnom usavršavanju članstva
* osniva po potrebi stalna i povremena radna tijela za proučavanje pojedinih pitanja i izvršavanje određenih zadataka
odlučuje o žalbama članova Kluba
* utvrđuje kriterije za dodjelu planinarskih priznanja i nagrada
* donosi odluke i obavlja poslove u vezi s propagandom, marketingom i prikupljanjem sredstava za rad Kluba
* odlučuje o visini i naplati članarine u Klubu
* donosi odluku o udruživanju u sportske udruge i saveze
* odlučuje o drugim pitanjima od interesa za Klub
.
Članak 23.
Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.
.
Članak 24.
Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik. Rad Upravnog odbora je javan.
Upravni odbor redovito izvješćuje članove Kluba o svom radu i značajnijim odlukama putem planinarskih sastanaka odnosno objavljivanjem u prostorijama Kluba.
.
Članak 25.
Predsjednika Kluba bira Skupština. On je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.
.
Članak 26.
Predsjednik Kluba:
* predstavlja i zastupa Klub
* priprema, saziva i otvara sjednice Skupštine i Upravnog odbora
* potpisuje opće i druge akte Skupštine i Upravnog odbora
* neposredno rukovodi radom Kluba
* Predsjednik je predstavnik Kluba na skupštinama HPS-a.
* Predsjednika zamjenjuje, u slučaju spriječenosti, dopredsjednik Kluba.
* Dopredsjednika bira Skupština, na isti način kao i predsjednika.
.
Članak 27.
Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjeda. Sjednice saziva po svojoj inicijativi ili na zahtjev članova Upravnog ili Nadzornog odbora.
.
Članak 28.
Dopredsjednika bira Skupština na četiri godine.
Dopredsjednik obavlja sve dužnosti predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.
Dopredsjednik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini Kluba.
.
Članak 29.
Tajnika bira Skupština na četiri godine.
Dužnosti tajnika su:
priprema materijal za Upravni odbor i njegova tijela
predlaže dnevni red za sjednice Upravnog odbora
pomaže predsjedniku u izvršavanju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Upravnog odbora.
Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini Kluba.
.
Članak 30.
Skupština pokreće postupak za opoziv predsjednika, tajnika, blagajnika, kao i pojedinog člana Upravnog odbora, odnosno opoziv cjelokupnog Upravnog odbora, na zahtjev 1/3 punoljetnih članova ili na zahtjev nadzornog odbora.
Za člana Upravnog odbora koji je neaktivan u radu, odnosno iz neopravdanih razloga izostane više od tri puta uzastopno sa sjednice, smatrat će se da je odustao od članstva u Upravnom odboru. Opoziv člana Upravnog odbora je moguć i u slučaju postupanja suprotno odredbama ovog Statuta.
Upravni odbor može do isteka mandata na upražnjena mjesta u Upravnom odboru odrediti nove članove, ali najviše dva od pet članova Upravnog odbora.
.
Članak 31.
Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana izabrana na Skupštini sa mandatom od četiri godine. Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Nadzornog odbora.
Za pravovaljano odlučivanje potrebna je nazočnost natpolovične većine članova
Nadzornog odbora.
.
Članak 32.
Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko poslovanje, kao i primjenu odredaba Statuta u radu Kluba. Dužan je vršiti pregled poslovanja, a izvještaj podnosi Skupštini. Sva tijela Kluba dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u cjelokupno poslovanje Kluba.
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora sa pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasovanja.
Ako Nadzorni odbor utvrdi nepravilnosti u radu Kluba, priopćiti će svoj nalaz na Upravnom odboru i pozvati ga da u određenom roku poduzme potrebne mjere.
.
Članak 33.
Sud časti sastoji se od tri člana izabrana na Skupštini.
Članovi među sobom biraju predsjednika koji saziva i predsjedava sjednicama Suda časti. Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je nazočnost natpolovične većine članova.
 
Članak 34.
Sud časti pokreće i provodi disciplinske postupke te donosi odluke o nestatutarnom ponašanju ili narušavanju pravila planinarske etike članova Kluba.
Sud časti Kluba može izreći slijedeće mjere:
* za lake prekršaje, kazne opomene ili ukora
* za teže prekršaje, kazne zabrane djelovanja na planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine ili zabranu obavljanja funkcija u tijelima Kluba u vremenu od jedne do tri godine 
* za najteža djela, kazne privremenog isključenja iz Kluba ili trajno isključenje iz Kluba.
.
Članak 35.
Postupak pokretanja i provođenja odluka Suda časti uređuje se Pravilnikom suda časti HPS-a. Nakon odluke Suda časti kažnjena stranka može u roku od 15 dana po dostavi odluke pokrenuti žalbeni postupak prema Upravnom odboru, a nakon epromijenjene odluke Upravnog odbora u daljem roku od 15 dana može pokrenuti postupak na Skupštini Kluba. Odluka Skupštine je konačna.
.
V. IMOVINA I POSLOVANJE DRUŠTVA
Članak 36.
lmovinu Kluba čine nekretnine, pokretne stvari, materijalna dobra i prava, te novčana sredstva kojima Klub upravlja i raspolaže.
.
Članak 39.
Klub ostvaruje sredstva za rad kroz:
* sredstvima osiguranim za šport u proračunu Grada Velike Gorice 
* članarinu i upisninu
* donacije
* priloge i darove
* prihod od imovine i prava
* pomoć i doprinose trgovačkih društava, tijela državne uprave i lokalne samouprave, te drugih zajednica i građana
* prihode od obavljanja dopuštenih djelatnosti
.
Članak 37.
Klub može osnovati ili biti suosnivač trgovačkog društva za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a ostvareni prihod upotrijebit će se za unaprjeđenje ciljeva i djelatnosti Kluba.
Eventualna dobit koristi se za poboljšanje uvjeta obavljanja aktivnosti Kluba.
.
Članak 38.
Klub upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju udruga građana, a u okviru financijskog plana kojeg donosi Upravni odbor.
Predsjednik i dopredsjednik su financijski nalogodavci Kluba, te su odgovorni za izvršenje financijskog plana Kluba.
.
Članak 39.
Svi prihodi i rashodi Kluba utvrđuju se financijskim planom koji donosi Upravni odbor.
Plan se donosi i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Prijedlog izvješća o materijalno-financijskom poslovanju utvrđuje Upravni odbor i podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
.
Članak 40.
Rad u tijelima Kluba je dragovoljan, ukoliko Skupština ne odredi drugačije sukladno financijskim mogućnostima Kluba.
Članovi Kluba i građani koji po nalogu obavljaju poslove od interesa za Klub, imaju pravo na naknadu materijalnih troškova. Ti troškovi se mogu priznati i realizirati samo ako postoje prihodi za njih, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
.
Članak 41.
Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom o udrugama.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvari prihod, takav se prihod mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba.
.
VI. NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 42.
Članovi Kluba koji su se u ispunjavanju zadataka Kluba naročito istakli mogu biti pohvaljeni i nagrađeni od Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora.
Skupština može na prijedlog predsjednika i Upravnog odbora imenovati članove i građane osobito zaslužne za promicanje interesa PK Horizont počasnim članovima Kluba.
Upravni odbor predlaže Skupštini HPS-a i drugim institucijama svoje zaslužne članove za dodjelu priznanja.
.
VII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA
Članak 43.
Klub prestaje s radom kad odluku o tome donese skupština 2/3 većinom glasova svih članova ili u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.
Sva imovina Kluba se na prijedlog Upravnog odbora i odlukom Skupštine prenosi na osnivače. U protivnom se prenosi na drugo planinarsko društvo ili HPS.
.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta Kluba priprema i utvrđuje Upravni odbor, a odluku o njima donosi Skupština.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor.
.
Članak 45.
Na odnose koji nisu regulirani ovim Statutom primjenjuje se Statut HPS-a.
.
Članak 46.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini, 20. Studenog 2010. godine.
U Velikoj Gorici, 20. Studenog 2010.
 
Predsjednik Planinarskog Kluba HORIZONT VG,
Renato Milovski.
 
Potpisi Renato
 
 

Follow us on Facebook